ACTUA

13 mei 2022

Beste

Het Bestuur van Concertband Antwerpen vzw nodigt u hierbij uit op de Algemene Vergadering op donderdag 2 juni 2022 om 21.30u in de Nova bar van OC Nova, Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen.

In bijlage kan u het verslag vinden van de laatste (digitale) Algemene Vergadering van 18 juni 2020.

AGENDA ALGEMENE VERGADERING

1)     Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering

2)     Activiteitenverslag 2020-2021

3)     Financieel verslag + goedkeuring jaarrekening 2020-2021

4)     Kwijting aan de raad van bestuur

6)     Goedkeuring begroting 2022

7)     Ontslagen en benoemingen

8)     Verdere planning activiteiten 2022

9)     Rondvraag

Algemene Informatie
Om geldig te kunnen beraadslagen moet, volgens artikel 26 van onze statuten, minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een  gewone Algemene Vergadering. Indien dit quorum niet gehaald wordt op de vergaderingen van 2 juni 2022, zal een nieuwe Algemene Vergadering dienen worden bijeengeroepen, dewelke ten vroegste 15 dagen later kan plaatsvinden.

Stemmen per volmacht
Leden die zelf niet aanwezig kunnen zijn, kunnen zich laten vertegenwoordigen via volmacht (art. 22 van de statuten). Volgens de statuten kan elk aanwezig lid slechts één volmacht dragen.
Indien u zich wenst te laten vertegenwoordigen via volmacht, kan u het aan deze mail aangehechte formulier gebruiken.
In deze volmachten kan u zelf aangeven aan wie u volmacht wenst te geven (na afspraak met de volmachtdrager, daar deze slechts één volmacht mag dragen), of u kan de naam van de volmacht drager openlaten. In dit laatste geval zal het Bestuur uw volmacht overdragen aan een aanwezig persoon.
Gelet op het vereiste aanwezigheidsquorum zouden wij u willen verzoeken om, indien u zelf niet aanwezig kan zijn, het volmacht formulier in te vullen en aan een lid van de Raad van Bestuur te overhandigen.

Kandidaturen
De mogelijkheid bestaat om U kandidaat te stellen voor een functie in het Bestuur. Wie daarvoor wenst in aanmerking te komen dient zijn kandidatuur op te geven aan de voorzitter.

Namens het Bestuur van Concertband Antwerpen vzw (SKPB vzw),

Koen Molenaar

Voorzitter

12 mei 2022

Beste muzikanten,
Onderstaand bericht werd naar onze sympathisanten gestuurd. Hiermee hebben jullie niet enkel dezelfde info, maar kunnen jullie naar hartelust doorsturen en vrienden, familie, collega’s en kennissen uitnodigen!
We vragen extra jullie best te doen voor de kaartenverkoop. De concerten in mei waren in het verleden altijd iets minder populair dan de nieuwjaarsconcerten, maar het zou toch echt heel sneu zijn mochten we op dit concert (het eerste na zo’n lange tijd, én het eerste van ons jubileumjaar) niet voor een bomvolle zaal kunnen spelen… toitoi!
NB: jullie kunnen op de repetitie kaarten bekomen bij Paul.
Beste sympathisanten,

Concertband Antwerpen organiseert op 15 mei 2022 eindelijk nog eens een concert! Daarmee wordt een bijzonder jubileumjaar inzet.Concertband Antwerpen is immers de roepnaam van de Koninklijke Harmonie Ste Katarina en Peter Benoit vzw, die ontstond na een fusie van enerzijds de Koninklijke Harmonie Peter Benoit (°1897, 125 jaar geleden) en anderzijds de Koninklijke Harmonie Ste Katarina (°1872, 150 jaar geleden).

Concertband Antwerpen bestaat dus 150 jaar, en dat moet gevierd!

We hopen op een massale opkomst, we hebben immers veel goed te maken en staan te popelen om voor u te concerteren… Tot dan!

30 januari 2022

Beste lezer, sympathisant, cultuurminnaar,

Ooit gehoord van Corona?

Wel, dat is dat verschrikkelijk beest dat ons belette te repeteren en te concerteren.

U, die we normaal minstens éénmaal per jaar ontmoeten op een concert of andere muzikale bijeenkomst, hebben we al 2 jaar op rij moeten missen.

Wat doet het nog meer?

Het trekt onze financiële situatie flink naar beneden want zonder concerten geen inkomsten.  En ja, zo noopt het ons om eens op uw gulheid een beroep te doen.

Daarom starten we met een nieuwe initiatief: “Vrienden van de Concertband Antwerpen”.

Naast het lidmaatschap van deze sympathieke club, geeft het u het recht om bij aankoop van een concertticket, het tweede aan halve prijs te krijgen. Daarnaast hopen we stiekem dat de “Vrienden van de Concertband” een vriendengroep mag worden van sympathieke liefhebbers die ons orkest genegen zijn en ook zonder samen muziek te spelen elkaar kunnen vinden in hun gedeelde interesse.

U kan ons financieel steunen door een overschrijving van 50 euro te doen op onze bankrekening BE17 9797 8183 1321 met vermelding van “ Vriend, Naam en emailadres”; zo wordt u “Vriend van de Concertband Antwerpen

We zien dit als een manier om er samen voor te zorgen dat amateurmuziek-orkesten zoals het onze, kunnen blijven bestaan.

Tot slot hopen wij 2 zaken: ten eerste dat we zeer spoedig kunnen starten met de repetities voor ons Lenteconcert op 15 mei e.k. in De Kern te Wilrijk, en ten tweede dat wij uw financiële hulp eerstdaags op onze bankrekening mogen begroeten.

Alvast onze dank.

Muzikanten en bestuur CBA