HEB JE VRAGEN? WENS JE LID, ERELID OF SPONSOR TE WORDEN?

Aarzel niet ons te contacteren.

Mail naar: info@concertbandantwerpen.be

of schrijf naar:
Concertband Antwerpen
p/a Maarten Van Thillo
Malisgoed 11
2610 Wilrijk

Contactformulier
Naam

Email Adres

telefoon

GSM

adres

Hoe mogen wij u contacteren

Opmerkingen


This HTML form was created by Freedback.

Bestuur

Voorzitter: Koen Molenaar voorzitter@concertbandantwerpen.be
Secretaris:Maarten Van Thillo
Penningmeester: Patrick Van den Brande
Public Relations: Steven Van Durme pr@concertbandantwerpen.be

Bestuursleden
Albert Schoelynck
Jasmine Ampe
Maarten van Thillo
Paul Van Montfort
Cristal Fernandes

Wilt u kaarten bestellen voor een concert? Mail dan naar
kaarten@concertbandantwerpen.be

Wilt u zich inschrijven voor een activiteit? Mail dan naar
inschrijvingen@concertbandantwerpen.be

 

 

Wet op vrijwilligerswerk
Download hier de volledige tekst. (pdf)

Repetitielokaal

Academie HOBOKEN
Lageweg 141 2660 Hoboken Antwerpen

 

 

Maatschappelijke zetel

Malisgoed 11
2610 Wilrijk
erkenning P208857

REKENINGNUMMER

BE17 9797 8183 1321
BIC:ARSP BE 22

PRIVACYVERKLARING

PRIVACY VERKLARING
CONCERTBAND ANTWERPEN vzw

Algemeen:
Concertband Antwerpen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgege-vens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Concertband Antwerpen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Ver-ordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze priva-cyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke mini-maal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwer-king van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uit-voering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wij-zen en deze respecteren.

Als Concertband Antwerpen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw per-soonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Concertband Antwerpen vzw
Maatschappelijke zetel: Malisgoed 11
2610 Wilrijk
Ondernemingsnummer: 0418.352.783
www.concertbandantwerpen.be
pr@concertbandantwerpen.be

Privacy-verantwoordelijke: Patrick Van den Brande
vandenbrandepatrick@telenet.be
Tel: 0478 801 802

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activitei-ten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens ?
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Uw persoonsgegevens worden door Concertband Antwerpen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Van de leden/individuele amateurmuzikant registreert Concertband Antwerpen vzw volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, leeftijd, e-mailadres, gsm-nummer, instrument (en eventueel waarde ervan voor de verzekering), datum toetreding tot het orkest, en audio-visueel materiaal (foto’s, video’s, opnames).
Deze gegevens worden bewaard in een elektronisch bestand dat bewaard wordt in een Eu-ropese cloud en dat enkel raadpleegbaar is door leden van de Raad van Bestuur.

Deze gegevens worden gebruikt voor:
i) informatie verstrekking in het kader van de werking van de vzw
ii) versturen van (online en offline) nieuwsbrieven, uitnodigingen en magazines
iii) lidmaatschap bij de Vlaamse amateurmuziekorganistie (Vlamo vzw)
iv) verzekeringen (persoonlijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, instrumenten
verzekering)
v) publicatie website, nieuwsbrieven (audiovisueel materiaal)
vi) registratie in het wettelijk verplicht ledenregister (VZW-wet)

Om aan de VZW-wetgeving te kunnen voldoen, bewaart Concertband Antwerpen vzw, ook de persoonsgegevens van haar bestuurders (naam, voornaam, adres, leeftijd, geslacht, gsm-nummer, e-mailadres, beroep, rijksregisternummer). Deze gegevens worden gebruikt om de bestuursleden te contacteren en informeren. Deze gegevens worden ook gebruikt in het kader van de verplichte bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad en de identificatie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Daarnaast houdt de Concertband Antwerpen vzw persoonsgegevens bij van sympathisanten en deelnemers aan activiteiten van de vereniging. Het betreft in dit kader volgende persoons-gegevens; naam, adres, e-mail en telefoon/GSM nummer.
Deze gegevens worden enkel gebruikt om de sympathisanten en deelnemers te informeren en/of uit te nodigen voor toekomstige activiteiten, of voor het versturen van een magazine. We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wij-zen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoon-lijk/telefonisch/e-mail contact, …).

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Toelichting legaliteit gegevensverzameling en bewaartermijn
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gege-vens hebben verkregen.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Concertband Antwerpen vzw, verwerkt en raadpleegt alle gegevens vanuit een gerechtvaar-digd belang, opdat zij haar leden en sympathisanten/deelnemers anders niet de nodige infor-matie kan verstrekken ifv het doel van de vereniging. Alle gegevens worden verkregen van de betrokkene in kwestie. Indien een betrokkene jonger is dan 16 jaar, zal de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd gevraagd worden.

Indien een lid of sympathisant/deelnemer geen nieuwsbrief of informatieve mails meer wil ontvangen, kan die zich uitschrijven hiervoor. Hiervoor volstaat het om een mail te sturen naar pr@concertbandantwerpen.be of naar de privacy-verantwoordelijke (zie contactgege-vens op pagina 1)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit nood-zakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:
• Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provi-der, in casu Dropbox);
• Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
• Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden – ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :
• De Vlaamse amateurmuziekorganistie (Vlamo vzw)
• Jean Verheyen NV (verzekeringsmakelaar)
• AXA-groep (verzekering)

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw per-soonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten alle tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europe-se Economische Ruimte.

Bewaartermijn
Concertband Antwerpen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Concertband Antwerpen verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maxi-maal 5 jaar na laatste gebruik (of beeindiging van de samenwerking)

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw per-soonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaar-making. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Concertband Antwerpen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• De toegangsrechten tot uw gegevens in de cloud zijn beperkt tot de leden van de Raad van Bestuur
• Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij in-dien nodig;
• Onze leden van de Raad van Bestuur zijn geïnformeerd over het belang van de be-scherming van persoonsgegevens.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waar-voor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgege-vens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via de contactgegevens op pagina 1 van deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoe-fening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Concertband Antwerpen vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijzi-ging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 juni 2018